Bursa
Açık
22.5°

Bursa'da taziye yasağı!

BURSA , 31 Temmuz 2020 Cuma, 17:21

Bursa Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu, korovirüs salgınıyla ilgili yeni önlemleri açıkladı. Bu kapsamda taziye evlerinde ve açık alanlarda taziye ziyaretlerine yasak getirildi.

Bursa'da taziye yasağı!

Bursa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

"Covid­19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altındatutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, SayınCumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir. Gelinenaşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacaktedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu yenidönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önemkazanmıştır.

Kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleriolan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları doğrultusunda;

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 31.07.2020 tarih ve 109 sayılı kararı ile;

1.Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere;

·Hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerininevlerinde alınmasına,

·İzolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine,

·Tedavilerinin evlerinde yapılmasına,

·Sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine yönelik tedbir alınmasına,

2.İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilereközellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesine,

3.İllerde vali yardımcısı ve ilçelerde kaymakamlar başkanlığında "FilyasyonÇalışmalarıTakipKurulları" oluşturulması; hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişisayısındaki değişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16:00'da sağlık, kolluk veuygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinmesi, alınması gerekliönlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinintemaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerinekolluk birimleri ile köylerde/mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğindedestek verilmesi ve bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanmasına,

4.Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi içinvatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarınabaşvurmaları yönünde bilgilendirilmelerine,

5.Basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlardatemizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılmasına,

6.Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı gözönünde bulundurularak denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekliuyarıların yapılmasına,

7.İl bazında hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişiminbizzat takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınması, günlük vehaftalık artış oranları yüksek seyreden kritik illerde ilave tedbirlerin ve denetimfaaliyetlerinin en üst seviyede uygulanmasına,

8.Covid­19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılmasına,

9.Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda;

-Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinliklemüsaade edilmemesine,

- Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler veesnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesine, İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgililere tebliğ edilmesi, tedbirlere riayet etmeleri hususundauyarılmalarına,

- Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesine,

­ Birinci ihlalde uyarı,

­ İkinci ihlalde idari para cezası,

­ İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun halegetirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün; dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyetdurdurma,cezalarının uygulanmasına,

· Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğinitespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyledenetim yapılmasına,

· Denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaketle yapılmasına,

10.Toplu taziye uygulamasının olduğu

-Taziye evlerinde,

- Evlerde,

- Açık alanlarda,

taziye yapılmamasına ve bu konuda İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında karar alınmasına,

11.Temas ve hareketliliğin artacağı Kurban Bayramında;

-Kurban satış ve kesim yerlerinde denetimlerin artırılmasına,

12.Salgınla mücadelede gelinen bu yeni dönemde;

-Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü veyönetimini sağlayan "İl Salgın Denetim Merkezi" oluşturulmasına,

-İhlallere dair her türlü şikâyet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sistemininkurulmasına,

-Denetlenen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim,adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veritabanının teşkil edilmesine,

-Tüm kurumların personel ve araç desteği ile yetkilendirilmiş uyarıcı ve uzmandenetim ekipleri oluşturulmasına,

-İşyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde Hayat Eve Sığar "GüvenliAlan" sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaşların sistem üzerindengelen salgın kurallarına uyumu değerlendiren geri bildirimlerine göre denetimlerinyoğunlaştırılması; bu süreç sonunda tedbirlere uyan işyerlerinin ödüllendirilmesi vediğer işyerlerinin teşvik edilmesi amacıyla art arda yapılan üç denetim sonucundaSağlık Bakanlığı "Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile İçişleriBakanlığı denetim formlarında belirtilen kurallara uyduğu tespit edilen işyerleri, şehiriçi toplu taşıma araçları ve ticari taksilere "Güvenli Alan" logosu verilmesi,

aşamalarını içeren ve pilot olarak Kırıkkale İlinde başlatılması öngörülen "Koronavirüs İl Denetim UygulamasıModeli"nin elde edilecek sonuçlara göre İlimizde deyaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara başlanılmasıhususlarında planlamaların yapılmasına,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suçteşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."